H2O Link

Category:

ประเภท :

สารเสริมประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารเคมีให้ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มากที่สุด

ประโยชน์ :

ช่วยทำให้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ไม่เกิดการตกตะกอน
ซึ่งป็นสาเหตุที่ทำให้สารเคมีเสื่อมประสิทธิภาพ ช่วยคงสภาพสารออกฤทธิ์ของสารเคมี
หลังการผสมไม่ให้เสื่อมคุณภาพ ช่วยเพิ่มการจับติดของสารเคมีที่ผิวใบได้ดี
ลดการสูญเสียได้อย่างดี ช่วยปรับสภาพความเป็นด่างหรือน้ำกระด้าง ให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะต่อพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของของสารเคมีให้ดีขึ้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับน้ำธรรมดาทั่วไป
ใช้อัตรา 40-60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับน้ำค่อนข้างกระด้าง
และน้ำกระด้าง หรือเติมจนสารละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

X