ไพราโซซัลฟูรอล 10 (Pyrazosulfuron 10)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไพราโซซัลฟูรอน 10 (Pyrazosulfuron) 10% WP

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-Emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา เป็นต้น และวัชพืชประเภทกก
เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 40-50 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 10-12 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 10 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก
และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X