ไบเฟนทริน 10 (Bifenthrin 10)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไบเฟนทริน (Bifenthrin) 10% W/V EC

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วิธีใช้ :

ผสม ไบเฟนทริน 10 กับน้ำในอัตราส่วน 1:52 ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพัก ซอกมุม
ที่หลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X