ไทแทน (Titan)

Category:

ชื่อสามัญ :

คลีโทดิม (Clethodim) 24% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในถั่วเขียวผิวมัน เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู
และหญ้าตีนกา เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 80-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นสารบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นสารบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกถั่วเขียวผิวมัน และวัชพืชมีจำนวน 3-6 ใบ

X