ไดคลอร์วอส 50 อีซี
(Dichlorvos 50 EC)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไดคลอร์วอส (dichlorvos)

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าวในข้าวและเพลี้ยไฟในดาวเรือง

วิธีใช้ :

อัตราการใช้ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15%
ในข้าวอายุ 15-40 วัน (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่) หรือ ใบข้าวถูกทำลาย 10%
ในระยะข้าวมีใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตรต่อไร่)
อัตราการใช้ 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟ
ในดาวเรือง

X