ไซเปอร์ฟอส (Cyperfos)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) + โพรฟีโนฟอส (Profenofos) 4% + 40% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดหนอนชอนใบมันเทศในมันเทศ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของ
หนอนชอนใบมันเทศในมันเทศ

X