ไซยาม่า 35

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) 35% W/V EC

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ :

ผสม ไซยาม่า 35 กับน้ำในอัตราส่วน 1:350 ฉีดพ่นตามทางเดิน แหล่งเกาะพัก ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X