ไซมีดอล (cymidol)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) 3% W/W WP

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ :

ผสม ไซมิดอล 100 กรัม ต่อน้ำ 1.5 ลิตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ที่หลบซ่อนของแมลง
ซอกมุม ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่
1 ตารางเมตร

X