โฟเนียม

Category:

ชื่อสามัญ :

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (Fosetyl-aluminium) 80% WP

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคเน่าดำ (black rot) ในกล้วยไม้ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
Phytophthora palmivora (Butl.) เท่านั้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค
และพ่นซ้ำทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง

X