โฟร์ ดี ม่า (Four D Ma)

Category:

ชื่อสามัญ :

2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D-dimethylammonium) 84% W/V SL

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา เป็นต้น และวัชพืชประเภทกก
เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 150-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 20 วัน
ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X