โฟมีซาเฟน 25 เอสแอล (Fomesafen 25 SL)

Category:

ชื่อสามัญ :

โฟมีซาเฟน (Fomesafen) 25% W/V SL

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในถั่วเหลืองเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง
เช่น หญ้ายาง ผักโขม ผักโขมหนาม ผักโขมหิน ผักเบี้ยหิน ปอวัชพืช และโคกกระสุน เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 120-160 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรือ อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
พ่นเมื่อวัชพืชงอกมีจำนวน 3-5 ใบ

X