โปเย 10 (Poye 10)

Category:

ชื่อสามัญ :

ฟิโพรนิล (Fipronil) 10% W/V SL

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วิธีใช้ :

ผสม โปเย 10 กับน้ำ 1:250 ฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X