โปรฟิป 5 (Profip 5)

Category:

ชื่อสามัญ :

ฟิโพรนิล (Fipronil 5% W/V SC)

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน ในฟาร์มเลี้บงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

วิธีใช้ :

ผสม โปรฟิป 5 กับน้ำในอัตราส่วน 1:20 ฉีดพ่นตามทางเดิน แหล่งเกาะพัก ซอกมุม
ที่หลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร
ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร

X