โนตุส

Category:

ชื่อสามัญ :

ควินคลอแรก (Quniclorac) 25% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 320-400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา
80-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 10 วัน
ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และ ทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X