โทะเซะกิ (Toseki)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam) 25% WG

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าวและกล้วยไม้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยจำนวน 1-3 ตัว ต่อต้น
เพียงครั้งเดียวในข้าวระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่)
ใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟในกล้วยไม้

X