แอมโนวิท (Amnovit)

Category:

ประเภท :

อะมิโน แอซิด (Amino acid)

คุณสมบัติ :

เป็นกรดอะมิโนโนในรูป แอลฟอร์ม 19 ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
พืชสามรถนำไปใช้ได้ทันที

ประโยชน์ :

ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับต้นพืช ช่วยขยายขนาดผลผลิต
ช่วยในการสะสมอาหาร และลดความเครียดของต้นพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละลองเล็กๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X