แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5
(Lambda-cyhalothrin 2.5)

Category:

ชื่อสามัญ :

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-cyhalothrin) 2.5% W/V

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ในฟาร์มเลี้บงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

วิธีใช้ :

ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน เติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม ที่หลบ
ซ่อนของแมลง ภายใน และ ภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X