แพนดารัส (Pandarus)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (late blight) ในมันฝรั่ง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Phytophthara infestans (Thanatephorus cucumeris)

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง
พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุกๆ 5 วัน

X