เมก้า บูสท์

Category:

สูตร :

10-0-0 + MgO 15%

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………..10%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)……………………………0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)…………………………….0%
ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO) ……………………………………….15%

ประโยชน์ :

ปุ๋ยชนิดนี้ให้ธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนโปรตีน คลอโรฟิลล์
กรดนิวคลีอิก และเอนไซม์ในพืช และให้ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของคลอโรฟิลล์ในพืช ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของใบและลำต้นให้มีความแข็งแรง ช่วยในการสร้างพลังงาน และดูดซึมสารอาหาร
ต่างๆ ไปใช้ได้มากขึ้น และช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 100-300 กิโลกรัม ต่อไร่ ข้าว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา
40-80 กิโลกรัม ต่อไร่ สับปะรด ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
ก่อนใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ้าออกให้หมด การใส่ควรใส่ระหว่างแถว
หรือรอบๆ โคนต้น ให้ห่างจากโคนต้นพอสมควร และควรกลบดินหลังจากการใส่ปุ๋ยเคมี
ไม้ผล เช่น ส้ม เงาะ ทุเรียน มังคุด น้อยหน่า ขนุน พุทรา ไม้ผลที่ยังไม่ให้ผล
ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 300-600 กรัม ต่อต้น ต่อปี โดยแบ่งใส่สองครั้ง ส่วนไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
ใช้อัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี โดยแบ่งใส่เป็นสองครั้ง การใส่ควรใส่ในแนวพุ่มใบ
อย่าให้กระทบกระเทือนราก
พืชผัก เช่น คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผัดการเขียนปลี หอม กระเทียม
พริก มะเขือ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 70-80 กิโลกรัม ต่อไร่ ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพื้น
จำนวนครึ่งหนึ่ง และครั้งที่สองใส่ห่างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วันโดยใส่แต่งหน้า

X