เพรทิลาคลอร์ 30 อีซี (Pretilachlor 30 EC)

Category:

ชื่อสามัญ :

เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor)

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าขาวนก และ หญ้าดอกขาว และ
วัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก และ กกทราย

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 300-350 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 75-85 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 2 วัน และทดน้ำเข้านา หลังพ่นสาร 2-3 วัน

X