เพทริลาคลอร์

Category:

ชื่อสามัญ :

เพทริลาคลอร์ (Pretilachlor) 30% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (Pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกข้าว เป็นต้น วัชพืชประเภท
ใบกว้าง เช่น เทียนนา เป็นต้น และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก
และหนวดปลาดุก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 300-350 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 75-85 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 2 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X