เบนดาโค (Bendaco)

Category:

ชื่อสามัญ :

โพรพิเนบ (Propineb) 70% WP

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris oryzae

วิธีใช้ :

ใช้อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค
และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

X