เดลทาเมทริน 5 (Deltamethrin 5 )

Category:

ชื่อสามัญ :

เดลทาเมทริน (Deltamethrin) 5% W/V EC

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ :

ผสม เดลทาเมทริน 5 กับน้ำในอัตราส่วน 1:200 ฉีดพ่นตามทางเดิน แหล่งเกาะพัก
ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา
50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X