เดลทาเมทริน 5 (Deltamethrin 5)

Category:

ชื่อสามัญ :

เดลทาเมทริน (Pyrethroid)

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ :

ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน เติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน ฉีดพ่นตามทางเดิน แหล่งเกาะพัก
ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ภายใน และ ภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอาคาร
50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X