เดนไดม่าร์ (Dendaimar)

Category:

ชื่อสามัญ :

เดลทาเมทริน (Deltamethrin) 3% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในหน่อไม้ฝรั่ง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟ
ในหน่อไม้ฝรั่ง

X