เจนทรอล (Gentrol)

Category:

ชื่อสามัญ :

คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) + อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin)
50% + 6% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง (Sheath blight) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค
และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

X