เคนดัล (Kendal)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไดคลอร์วอส (Dichlorvos) 50% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าวในข้าว และเพลี้ยไฟในดาวเรือง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15%
ในข้าวอายุ 15-40 วัน (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่) หรือใบข้าวถูกทำลาย
100% ในระยะข้าวมีใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตร ต่อไร่)
ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของ
เพลี้ยไฟในดาวเรือง

X