อีมาเมกตินเบนโซเอต5ดับเบิ้ลยูจี
(Emamectin benzoate 5 WG)

Category:

ชื่อสามัญ :

อีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin benzoate) 5% WG

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าวในข้าว และเพลี้ยไฟในกล้วยไม้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า
15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่) หรือใบข้าวถูกทำลาย
100% ในระยะข้าวมีใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตร ต่อไร่)
ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟในกล้วยไม้

X