อีพอกซีโคนาโซล 12.5 เอสซี
(Epoxiconazole 12.5 SC)

Category:

ชื่อสามัญ :

อีพอกซีโคนาโซล (Epoxiconazole) 12.5% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง (sheath blight) ในข้าว ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค
และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

X