อิมี่10 (IME 10)

Category:

ชื่อสามัญ :

อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) 10% W/V SL

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วิธีใช้ :

ผสม อีมี่ 10 กับน้ำในอัตราส่วน 1:10 ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพัก และหลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

X