อินสตาร์ 35 (INSTA 35)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) 35% W/V EC

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ในฟาร์มเลี้บงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

วิธีใช้ :

ผสม อินสตาร์ 35 กับน้ำในอัตราส่วน 1:350 ฉีดพ่นตามทางเดิน แหล่งเกาะพัก ซอกมุม
ที่หลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X