อินสตาร์ 25 (INSTA 25)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) 25% W/V EC

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ :

ผสม อิน สตาร์ 25 กับน้ำในอัตราส่วน 1:125 (หรือใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ผสมกับน้ำ
125 ลิตร) ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X