อินสตาร์ 10 (INSTA 10)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) 10% W/V EC

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วิธีใช้ :

ผสม อินสตาร์ 10 กับน้ำในอัตรา 1:100 (หรือใช้ผลิตภัณฑ์ 1 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำ
100 มิลลิลิตร) ฉีดพ่นตามทางเดิน แหล่งเกาะพัก ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง
ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

X