อิซูมิ (Izumi)

Category:

ชื่อสามัญ :

อินดอกซาคาร์บ (Indoxacarb) 15% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าวในข้าว

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า
15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่) หรือใบข้าวถูกทำลาย
100% ในระยะข้าวมีใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตร ต่อไร่)

X