อาร์-เจนท์ (R-gent)

Category:

ชื่อสามัญ :

ฟิโพรนิล (Fipronil) 5% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยจำนวน 1-3 ตัว ต่อต้น
เพียงครั้งเดียวในข้าวระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่)

X