สมาร์ทฟิป 5 (Smartfip 5)

Category:

ชื่อสามัญ :

ฟิโพรนิล (Fipronil) 5% W/V SC

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วิธีใช้ :

ผสม สมาร์ทฟิป 5 กับน้ำในอัตราส่วน 1:20 ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพัก และแหล่งหลบซ่อนของแมลง ภายในและภายนอกอาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่
20 ตารางเมตร

X