วา (Wha)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไดเมโทเอต (Dimethoate) 40% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย
จำนวน 1-3 ตัว ต่อต้น เพียงครั้งเดียวในข้าวระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่)

X