วาเลท (Valete)

Category:

ชื่อสามัญ :

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (Fosetyl-aluminium) 80% WP

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคเน่าหรือโรคต้นเน่า (heart rot) ในสับปะรด
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora parasitica

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่หน่อพันธุ์ก่อนปลูก

X