วาลิดามัยซิน 3 เอสแอล (Validamycin 3 SL)

Category:

ชื่อสามัญ :

(validamycin)

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง (sheath blight) ในข้าว ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบอาการระบาดของโรค
และ ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

X