ยีจีด้า (Yigeda)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไทโอฟาเนต-เมทิล (Thiophanate-methyl) 50% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง (Sheath Blight)ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค
พ่นครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

X