มิกซ์ เอชตี้ (Mix Eighty)

Category:

ชื่อสามัญ :

อะทราซีน (Atrazine) + อะมีทรีน (Ametryn) 40% + 40% WP

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence)ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ
เช่น หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก และหญ้าตีนติด
และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และปอวัชพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 300-400 กรัม ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 75-100 กรัม ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร

X