ฟังตอล (Fungtol)

Category:

ชื่อสามัญ :

กรดฟอสโฟนิก (Phosphonic acid) 40% W/V SL

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคเน่า หรือ โรคต้นเนา (Black rot) ในสับปะรด ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora parasitica

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่หน่อพันธุ์ก่อนปลูก

X