พี เอ็ม ซี (P M C)

Category:

ชื่อสามัญ :

ฟิโนบูคาร์บ (Fenobucarb) 50% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในถั่วเหลือง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟ
ในถั่วเหลือง

X