บูเฟล็ก 60 อีดับบลิว
(Buflex 60 EW)

Category:

ชื่อสามัญ :

บิวทาคลอร์ (Butachlor) 60% W/V EW

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำต้ม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู และหญ้าดอกขาว เป็นต้น
และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 200-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 50-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้น 1 งาน
หลังหว่านข้าว 4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X