บีไรน่า

Category:

ชื่อสามัญ :

อะมิทราซ (amitraz)

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดไรแดงหม่อนในมันสำปะหลัง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว
เมื่อพบการระบาดของไรแดงหม่อนในมันสำปะหลัง

X