บิสไพริแบก-โซเดียม

Category:

ชื่อสามัญ :

บิสไพริแบก-โซเดียม (Bispyribac-sodium) 10% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-Emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าแดง และหญ้าดอกข้าว เป็นต้น
และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรือ 8-10 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก
และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X