บิวทาคลอร์ (Butachlor )

Category:

ชื่อสามัญ :

บิวทาคลอร์ (butachlor) 60% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (Pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก เป็นต้น วัชพืชประเภทใบกว้าง
เช่น ผักปอดนา และเทียนนา เป็นต้น และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก
กกทราย และกกขนาด เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 200-250 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 50-65 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X