บิวทาคลอร์+โพรพานิล 70 อีซี
(butacholor) + (propanil) 70 EC

Category:

ชื่อสามัญ :

บิวทาคลอร์ (butacholor) + โพรพานิล (propanil)

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และ หญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง
เช่น ผักปอดนา และ เทียนนา และ วัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก และ กกทราย

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 250-300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 65-75 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านา
หลังพ่นสาร 2-3 วัน

X