บาทานิล

Category:

ชื่อสามัญ :

บิวทาคลอร์ (Butachlor)+โพรพานิล (Propanil) 35%+35% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้าแดง เป็นต้น วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เป็นต้น และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก และกกทราย เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 250-300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 65-75 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 15 วัน
ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่น 2-3 วัน

X