ซีโรทอล (Xerotol)

Category:

ชื่อสามัญ :

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (Glufosinate-ammonium) 15% W/V SL

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในปาล์มน้ำมัน เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา และหญ้าตีนนก เป็นต้น และวัชพืช
ประเภทใบกว้าง เช่น กระดุมใบใหญ่ บาหยา และน้ำนมราชสีห์ เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 600-650 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 150-160 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
ระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

X